NIET-ROKERS  BRIDGEGROEP  “MIDDENOORD”

             SPEELADRES: 

            Jeu de Boulecentrum “De Goede Worp”  Hengelolaan 1061, 2544 GH Den Haag, 070-367 76 65

                  HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Bestuur:                                                            Namen                                        telefoon

Voorzitter :                                        Rien Keereweer             3461103

Penningmeester:                            Riet   Aerts                    3668134
Secretaris + spelleider:                       Wim Cornelis                3894096

                                                                         mobiel         06 4963 6372
Plaatsvervangend spelleider                Kees van Hoof   06 3905 7310                                       
Arbiter: vacant

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                             

 De bridgegroep stelt zich ten doel: het bieden van gelegenheid tot het in competitieverband beoefenen van het bridgespel,
 in een rookvrije  ruimte.

  Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Na afloop van het kalenderjaar, is het bestuur verplicht verantwoording af te leggen over het door haar  gevoerde beleid.

Tevens vindt  (her) verkiezing plaats van bestuursleden.

Bij aftreden van bestuursleden zijn deze verplicht de in hun bezit zijnde bescheiden in te leveren.

·         Speeldag                               :  Elke vrijdag aanvang 13.00 uur (aanwezig 12.45 uur)

·         Contributie                             :  6 per maand, houders van de ooievaarspas krijgen 50%korting

                                                    : de contributie dient per kwartaal bij vooruitbetaling te worden

                                                       voldaan op IBAN: NL28INGB0007371419  

                                                                *tnv Nietrokers bridgegroep MIDDENOORD.*

·         Indien de volgende              : Op de speeldag de absentielijst  invullen.

     speeldatum  afwezig            : Afbellen  donderdag tussen 18.00 en 19.00 uur,

                                            bij Gerrie Wissenburg ,070 3080972 of op emailadres:
                                             secretaris@bridgegroepmiddenoord.nl

 

·         Uitslagen                               : De uitslagen worden  z.s.m.op Internet bekend gemaakt:

                                                      http://www.bridgegroepmiddenoord.nl

 

·         Invallers                                 :  Het is de bedoeling dat U zelf bij afwezigheid van uw

      (kostenvrij)                             partner voor een invaller zorgt (wel vooraf in overleg

                                                       met de spelleider)

·         Van partner                           :  Zelf in goed overleg regelen.

      veranderen                             (Liefst na een competitieperiode)

·         Opzeggen                             :  Uiterlijk een maand voor beëindiging.

       Contributie-restitutie             : Per teveel betaald kwartaal

·         Aansprakelijk-                       :  De bestuursleden aanvaarden geen enkele aansprakelijk-

      heden                                      heid in de ruimste zin van het woord.

                                                       Ieder lid is persoonlijk aansprakelijk voor schade door

                                                       hem of haar veroorzaakt.

terug naar Middenoord