Niet – rokers Bridgegroep Middenoord

Notulen Algemene Ledenvergadering, vrijdag 23 februari 2018

Afwezig: W. van Hartevelt, fam. de Heij, D. Ikkersheim, B. Jacobs,  H. Kamphuisen, N. Kloor,
 J. Lagendijk, A. Letsch, G. te Loo, G. Luiten, B. van Popta, H.Rieff, D.Sackman, T. Stel, C. Trommel, J. de Wolf, D. Zandkuil, P. Zieren.

1.     Opening door de voorzitter R. Keereweer
De voorzitter vertelt dat 2017 een goed jaar was, met veel bridgeplezier en een gezellig kerstdiner. We hebben wel een ingelaste ledenvergadering moeten houden in verband met de huurverhoging van de speelruimte. Deze vergadering heeft besloten de contributieverhoging, die bestemd was voor het 25 jarig jubileum te besteden aan de huur en op de huidige locatie te blijven spelen. Helaas hebben we ook te kampen gehad met ziekte en fysiek ongemak. Gien Luiten is op het ogenblik nog ziek maar aan de beterende hand en Joop de Heij is tijdelijk opgenomen in een verpleeghuis. Wij hopen ze gauw weer te mogen begroeten. Lien Lemckert mogen we vandaag na haar knieoperatie weer welkom heten.
 Omdat het ledenaantal de kritieke ondergrens van 50 leden heeft bereikt vraagt de voorzitter een ieder om aan alle bridgers in zijn of haar kennissenkring onze vereniging aan te bevelen. Misschien dat bezitters van de ooievaarspas in de contributiekorting een aanleiding zien bij ons te komen bridgen.

2.     Notulen vorige vergadering.
Er zijn geen opmerkingen vanuit de vergadering op de notulen van de vorige vergadering.

3.     Ingekomen  en uitgegane stukken:
De subsidieaanvraag bij de gemeente Den Haag is de deur uitgegaan. Bevestiging van ontvangst is binnengekomen. De subsidie is inmiddels binnen evenals de verleende korting aan de ooievaarspashouders.

4.     Financieel verslag.
Het financieel verslag is goedgekeurd door de kascommissie bestaande uit de leden M. van Oosterwijk en Mevrouw R. Paulusse(invalster voor B. van Popta)  . Er zijn geen opmerkingen van uit de vergadering

5.     Benoeming nieuwe kascommissie:
De leden Mevrouw M. Oosterwijk  en de Mevrouw. R. Paulusse (als de heer van Popta zich zou terugtrekken) stellen zich beschikbaar als lid van de kascommissie voor het jaar 2018. Is de heer Van Popta volgend jaar beschikbaar, dan trekt Mevrouw. Paulusse zich terug. De vergadering neemt dit met algemene stemmen aan.

6.     Bestuursverkiezing:
Alle bestuursleden treden af en stellen zich beschikbaar voor herverkiezing.
De vergadering gaat hiermee van harte akkoord.

7.     Aanpassing competitie reglement:
Punt 1.5: Hr. Neuteboom vervangen door vacature
Punt 3.4 Na de eerste alinea wordt toegevoegd: “Er is geen begrenzing voor de score, anders dan de in punt 3.5 genoemde correctie.
Punt 4.2: Bij afwezigheid gedurende een gehele competitie vanwege vakantie of ziekte, beslist de spelleider over de lijn waarin men terugkeert.
De vergadering is het eens  met de voorgestelde wijzigingen en competitie reglement wordt dienovereenkomstig aan gepast.

8.     Muntenautomaat:
DGW gaat met ingang van 1 maart 2018 over op betaling met munten in plaats van euro’s. Daartoe hangt een automaat in de kantine waarmee men briefjes van 5, 10 en 20 euro kan wisselen voor munten met een waarde van 60 cent. De consumpties worden afgerekend in bedragen van hele of halve munten. Aangezien de automaat alleen hele (gele)munten levert, worden halve munten (rood) als wisselgeld door de barmedewerker gegeven.
Een voorbeeld van de prijsstelling: koffie, thee en bouillonwater is één gele munt. Frisdranken kosten twee gele munten en wijn, bier krijgt U voor twee en een halve munt.
Het is verstandig al bij binnenkomst geld te wisselen voor munten, om een rij bij de automaat te voorkomen.
Roelie merkt op dat het fooigeven nu een probleem wordt. Wim merkt op dat aangezien fooi niet in de kassa verdwijnt, Ben ongetwijfeld gewoon geld accepteert als fooi.

9.     Rondvraag:
De heer van Teijlingen vraagt om te overwegen in 2019 een extra contributie bijdrage te vragen voor het jubileum. De voorzitter antwoordt, dat er nog geen plannen voor het jubileum zijn en het benodigde budget dus nog niet bekend..

De heer Aerts vraagt om bij de volgende ALV de notulen van de vorige ALV eerder uit te delen. Zodat ze van te voren kunnen worden gelezen. De voorzitter zegt dit toe. De secretaris merkt op dat de notulen al eerder van het internet te downloaden en te printen zijn. Hier zal hij dit jaar ook voor zorgen.
Mevrouw Veerkamp vraagt om te onderzoeken of in plaats van het kerstdiner lekkere hapjes in de maand december niet goedkoper en leuker zijn.
De heer van Hoorn vraagt of de gemeente geen subsidie geeft bij een jubileum en of er anders geen aanvraag kan worden ingediend bij Fonds 1818. De voorzitter geeft aan dat de gemeente 250 euro subsidie geeft bij een 25 jarig jubileum, maar dat hij de voorwaarden voor subsidies bij Fonds1818 (nog) niet kent.

Dat 2017 een goed jaar is geworden is ook te danken aan de gezellige bezetting van de bar. Als dank hiervoor geeft de voorzitter een kleine attentie aan Ben de Groot, voor al zijn goede diensten.

10.   De voorzitter sluit de vergadering om 12:59 uur, zodat op tijd kan worden begonnen met de bridgewedstrijd.

 

Den Haag 25 februari 2018
secretaris Wim Cornelis.