COMPETITIEREGLEMENT     dd. 1 Maart 2018

                             -------------------

1.    Algemeen

 

1.1   Dit reglement geldt voor de interne competitie van de "Niet-rokers Bridgegroep Middenoord"

 

1.2   Tenzij door het bestuur anders wordt bepaald, wordt er gespeeld volgens de spelregels en de reglementen van de Nederlandse Bridge Bond.

 

1.3   In overleg met het bestuur houdt de wedstrijdleiding zich het recht voor om in bijzondere gevallen van dit reglement af te wijken.

 

l.4   Het bestuur beslist in alle gevallen die niet in dit reglement en/of de  reglementen van de "Nederlandse Bridge Bond" zijn geregeld.

 

1.5   Arbitrage.

Bij een onregelmatigheid dient men direct de arbiter(vacature of de spelleider) te roepen.

 

1.6   Roken.

Roken in de zaal en aan de bar is NIET toegestaan.

 

1.7   Consumpties.

Het is toegestaan aan de speeltafel consumpties te nuttigen. Deze kunnen  worden gehaald bij de barmedewerkers. Een ieder wordt verzocht, met name  bij het wisselen, lege kopjes, glazen en/of flesjes af te ruimen en naar  de bar te brengen, dus niet voor de volgende paren te laten staan.

 

1.8  Het bridgespel is een denkspel daarom tijdens het spelen vooral niet luid spreken.

 

1.9 Voor men de kaarten wast controleren of de kaarten nog goed bruikbaar zijn. Zo niet, dan het betreffende spel voor een nieuw deck omruilen bij de wedstrijdtafel.

 

1.10  Einde van de wekelijkse drives.

Aan het einde van de drive-middag dienen de leden aan hun tafel en evt. de aangrenzende tafel (waar de laatste ronde door stilzit niet is gespeeld)de inhoud van de biedboxen te controleren, in de biedboxen te doen,degelijk te sluiten en met de kaartenhouders waaruit de scorekaarten zijn gehaald en verzameld met het kaartblad gezamenlijk bij de wedstrijdtafel in te leveren.

 

 

2.    Speelmiddagen.

 

2.1   Seizoen.

De interne competitie begint in principe na de voorgaande competitiedrive en wordt elk jaar opnieuw gestart.

De interne competitie vindt plaats over 5 á 6 periodes van elk 6 weken.

Eindstand laatste competitieperiode (winter), is de beginstand van de nieuwe periode (herfst/winter).

 

2.2   Het bestuur kan beslissen enige weken geen competitie te spelen. Dit zal veelal in de zomer zijn.

In dat geval wordt ter variatie per week een beperkte promotie en degradatie ingesteld.

 

2.3   Begintijd.

Het begintijdstip is Vrijdagmiddag 13.00 uur. De deelnemende paren   worden verzocht uiterlijk 12.45 uur aanwezig te zijn.

 

2.4   Rondetijd.

De speeltijd per ronde bedraagt 30 minuten. Indien de bridgeklok via een signaal aangeeft dat er nog 7 minuten speeltijd en 2 minuten wisseltijd resteren mag men NIET aan een nieuw spel beginnen.

 

2.5   Eindtijd.

Er wordt naar gestreefd het spelen uiterlijk 16.30 uur te beëindigen.

 

2.6   Afmelden.

Afwezigheid kan worden aangegeven op de AFWEZIGHEIDSLIJST die op de wedstrijdtafel ligt of tot uiterlijk Donderdags van 18.00 uur tot 19.00 uur worden gemeld bij Gerrie Wissenburg,
 telefoon 06 33 77 25 46 of via email: secretaris@bridgegroepmiddenoord.nl

 

3 Paren.

 

3.1   Lijnindeling.                                         

Er wordt gespeeld in 2 lijnen in oplopende sterkte van B naar A.

Indien er minder dan 15 paren aanwezig zijn zal er in een lijn worden gespeeld en geldt de uitslag niet voor de lopende competitie.

 

3.2   Nieuwe paren.

Indien beide spelers van een paar voor het eerst aan de competitie  deelnemen, wordt het paar ingedeeld in de B lijn. In uitzonderlijke gevallen b.v. bekende speelsterkte, kan de wedstrijdleiding hiervan afwijken.

 

3.3   Splitsing van paren.

Indien één van beide spelers van een nieuw paar reeds deelneemt aan de interne competitie, geldt het hoogste recht van de betrokken speler.

Indien beide spelers van een nieuw paar reeds deelnemen aan de interne competitie beslist de wedstrijdleiding over de indeling, rekeninghoudend met bekende speelsterkte.

Omdat vastgehouden wordt aan de lijnindeling zoals is vastgelegd in artikel 3.1 is het niet uitgesloten dat bij splitsing van een partnership er een extra degradatie- of promotieplaats ontstaat.

 

3.4   Invallers en gelegenheidsparen.        

Een invaller is iemand die geen lid is, of wel lid is maar niet deelneemt aan de competitie van de vereniging. Een gelegenheidspaar is een paar dat bestaat uit twee leden die normaal geen paar vormen, dit kunnen dus leden zijn uit twee verschillende lijnen. Er is geen begrenzing voor de score anders dan de bij punt 3.5 genoemde correctie.

Invallers zijn alleen toegestaan als minimaal één persoon van het paar deelneemt aan de interne competitie. Men is verplicht om de invallers te melden bij de wedstrijdleiding.

Speelt men met een invaller dan wordt op het indelingsformulier de naam van diegene die niet speelt vervangen door de naam van de invaller aangevuld met “invaller”

De score bij het spelen met een invaller is aan de bovenkant begrensd met 55% en aan de onderkant met 45%.


 

3.5   Spelen in een andere lijn dan waar men is ingedeeld.

Indien een paar of individuele speler in een andere lijn speelt, geldt de volgende correctie (welke slechts eenmaal wordt berekend):

Bij het spelen in een hogere lijn wordt de score verhoogd met 2.5% per  speler waarbij men aan de onderkant is begrensd (garantiescore) met het eigen gemiddelde percentage uit de lagere lijn.

Bij het spelen in een lagere lijn wordt de score overeenkomstig verlaagd, met een begrenzing aan de bovenkant van 55%.

3.6   Stilzitronde.

In het geval van een stilzitronde wordt voor het paar dat stilzit geen score berekend. Dit heeft geen invloed op het totaalresultaat omdat het  totaal te behalen aantal punten over de gespeelde ronden, op grond waarvan het scoringspercentage wordt berekend, dan ook minder is.

 

4     Periode

 

4.l   Afwezigheidsscore en het perioderesultaat

Bij de eerste afwezigheid van beide samenspelende partners in een periode wordt

de score 50%, bij de 2e afwezigheid van het betreffende koppel wordt de score 45%, derde afwezigheid 40%. Bij meer dan drie keer afwezigheid, wordt geen vervangende score ingevuld.

Het periode resultaat wordt bepaald door de totaalscore uit die periode.

 

4.2   Promotie en degradatie.

Na afsluiting van iedere periode degraderen in de A-lijn 2 paren.

In principe zullen net zoveel paren promoveren naar een hogere lijn als  uit die lijn zijn gedegradeerd. Hierbij wordt rekening gehouden met artikel 3.1, 3.2 en 3.3.Derhalve zijn de aangegeven promotie- en degradatieplaatsen op het  wekelijks totaaloverzicht onder voorbehoud.
Bij afwezigheid van gedurende meer dan drie wedstrijden van een competitie door vakantie of ziekte, beslist de spelleider over de lijn waarin men terugkeert.

 

5   Regels

 

 

5.1   Alerteren.

Alerteren is gewenst. In principe dient alles te worden gealerteerd waarvan het vermoeden bestaat dat de tegenpartij dit verkeerd KAN of ZAL interpreteren. In de regel zijn dit alle niet natuurlijke biedingen tot en met het 3-niveau, met  uitzondering van de normale Stayman en Jacobi conventies. Alleen in de eerste biedronde, gezien vanaf het openingsbod, moeten conventionele biedingen boven 3SA-niveau worden gealerteerd.

Het alerteren geschiedt door de partner van de speler die de bieding heeft gedaan. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan dat partners elkaar  erop wijzen  dat er gealerteerd wordt of dat er gealerteerd moet worden tijdens het bieden. Indien een speler er niet aan gedacht heeft een bod te alerteren, dan dient zijn partner, na het bieden, maar voordat de tegenpartij uitkomt, dit te melden aan de tegenpartij. Dit zelfde geldt indien er een verkeerde uitleg over een bieding is gedaan.

 

5.2   Stopregel.

Een openingsbod van 2 of hoger, alsmede ieder sprongbod moet worden   vooraf gegaan door een waarschuwing en wel door de stopkaart uit de   bidding-box op tafel te leggen.

De volgende speler is verplicht 10 seconden te wachten alvorens er een   bieding wordt gedaan.

 

                      ----------------